LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 171i odsek 3
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Náš návrh znie: „(3) Dlžník a jeho blízka osoba so súhlasom dlžníka sú oprávnení vec tvoriacu konkurznú podstatu užívať zvyčajným spôsobom; sú však povinní chrániť ju pred poškodením, stratou a zničením, ako aj uhrádzať náklady spojené s užívaním tejto veci, najmä  vykonávať úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv a zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania jej hodnota zmenšuje. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na správcu. Každý, kto má v užívaní vec tvoriacu konkurznú podstatu,  je povinný umožniť správcovi kedykoľvek  túto vec ohliadnuť. Ak má takúto vec v užívaní niekto iný ako dlžník alebo jeho blízka osoba, môže ju užívať len so súhlasom správcu. Všetky príjmy z takéhoto užívania veci treťou osobou patria do konkurznej podstaty“.
ide o ochranu dlžníka, ako aj ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Všeobecne sa predpokladá, že dlžník zostáva bývať v „starom“ byte, pričom mu aj naďalej budú vznikať náklady spojené s užívaním tohto bytu až do jeho speňaženia v rámci konkurzného konania. Správca alebo spoločenstvo pri doteraz platnej právnej úprave nemá možnosť zistiť skutočnosť, že na majetok vlastníka bol vyhlásený konkurz, pokiaľ ho na túto skutočnosť neupozorní sám vlastník (čo je veľmi zriedkavé), resp. túto skutočnosť zistí náhodne. Vyhlásenie konkurzu je zverejňované v Obchodnom vestníku a ak správca spravuje niekoľko sto, resp. niekoľko tisíc bytov, vyhľadávaním v Obchodnom vestníku túto skutočnosť  nemá šancu ako zistiť. Neplatí ani tá skutočnosť, že by sa vyhlásenie konkurzu mohlo týkať vlastníka, ktorý má evidovaný vyšší dlh a preto by u neho mohol byť predpoklad k vyhláseniu konkurzu. Môže ísť aj o vlastníka, ktorý si do vyhlásenia konkurzu svoju povinnosť platiť za byt plnil a na byte v čase vyhlásenia konkurzu nemá evidovaný dlh, resp. má evidovaný dlh nízky. Pôvodný sa dopĺňa o:  ako aj uhrádzať náklady spojené s užívaním tejto veci, najmä  vykonávať úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv a...
Odôvodnenie: Naše skúsenosti sú tie, že fyzická osoba – vlastník bytu prestáva uhrádzať plnenia spojené s užívaním bytu a preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv po vyhlásení konkurzu, čím sa jeho dlh zvyšuje. Uvedené povinnosti je potrebné zdôrazniť aj pre správcu.  K tomuto pozri aj navrhovaný § 171 zg.