LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 171 d
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Odsek (1) znie: „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácii poskytnutých od dlžníka, veriteľov, prípadne iných osôb. Správca vykoná šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. Správca je povinný oznámiť správcovi bytového domu alebo spoločenstvu vlastníkov bytov, že bol ustanovený za správcu dlžníka - fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý správca alebo SVB spravuje. Ďalej správca je povinný podať žiadosť o zapísanie poznámky v katastri nehnuteľností týkajúceho sa nehnuteľného majetku dlžníka. Odkaz na poznámku v katastrálnom plus exekučný.
Dopĺňame  o : Správca je povinný oznámiť správcovi bytového domu alebo spoločenstvu vlastníkov bytov, že bol ustanovený za správcu dlžníka - fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý správca alebo SVB spravuje. Ďalej správca je povinný podať žiadosť o zapísanie poznámky v katastri nehnuteľností týkajúceho sa nehnuteľného majetku dlžníka.