LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 168 odsek 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
doplniť o písm. h), ktoré znie: „h) pohľadávka vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správcu bytového domu alebo  spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv proti dlžníkovi vrátane príslušenstva takejto pohľadávky; (§ 7b odsek 1 a § 8b odsek 2, písm. e) zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov);
Ak zákonodarca v iných predpisoch venuje vysokú ba až maximálnu ochranu právu na bývanie, tak tomuto právu musí zodpovedať aj povinnosť toto právo na bývanie si finančne zabezpečovať: to znamená uhrádzať náklady spojené s bývaním či už pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára, ako aj po ňom. Ostatní vlastníci bytov a NP nemôžu byť ukracovaní v dôsledku neplatenia úhrad za užívanie bytu a preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv, pretože sa to týka celého bytového domu. Vlastníci nie sú povinní znášať dlhy iného spoluvlastníka a nemajú dôvod plniť za iného, ktorý sa bezdôvodne obohacuje.