LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OS Žilina (Okresný súd Žilina)
Pripomienka k: celému zákonu
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Nazdávam sa, že aplikačná prax signalizuje aj naliehavú potrebu aspoň čiastkových zmien v právnej úprave reštrukturalizácie. 
       Zásadným problémom je najmä absencia nezávislosti správcu od dlžníka, ktorý je dlžníkom vyberaný a platený. Výsledky systému sú závislé od nastavenia motivácií v systéme a v systéme reštrukturalizácie je správca motivovaný pri procese prípravy posudku vyhovieť želaniam dlžníka, ktorý prostredníctvom odmeny dokáže dostať správcu tam kde potrebuje. Odmena správcu je často pokusom od odčerpanie posledných likvidných prostriedkov dlžníka na úkor veriteľov(máme judikáty, ktoré konštatovali, že dohoda o odmene správcu môže byť odporovateľným právnym úkonom), navyše informácia o výške odmeny je pre veriteľov a súd často skrytá a odmena nebýva zohľadnená v porovnaní potencionálneho výnosu veriteľov v R a K konaní v posudku (typický posudok obsahuje informáciu o koľko odmena správcu v konkurze zníži výnos veriteľov, no informácia o výške odmeny správcu v reštrukturalizácii absentuje).
       Ďalším zásadným problémom je absencia mechanizmu ochrany tých veriteľov, ktorých pohľadávky boli svojvoľne popreté a ktorí nie sú uvedení v § 125 ods.1 ZKR. Bolo by preto vhodné, aby ochrana pred svojvoľným popretím pohľadávok v podobe možnosti reštrukturalizačného súdu priznať hlasovacie práva bola zabezpečená všetkým popretým veriteľom. Rovnako by bolo vhodné zakotviť do zákona časové obmedzenie plnenia reštrukturalizačného plánu a minimálnu mieru uspokojenia, ktorú musia v reštrukturalizačnom pláne získať nezabezpečení veritelia, keďže ich súčasné uspokojenie v reštrukturalizáciách býva obyčajne relatívne nízke.
      V neposlednom rade považujem za problém, že v reštrukturalizáciách často vystupujú tzv. schránkové spoločnosti, pri ktorých sa dá predpokladať, že ide o v skutočnosti o osoby spriaznené s dlžníkom. 
       V rámci pripomienkového konania, preto pripájam návrh doplnenia novely o nasledovné ustanovenia:

* § 110 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„ (4) Prílohu posudku tvorí zmluva, ktorá upravuje odmeňovanie správcu za vypracovanie posudku a výkon funkcie v reštrukturalizačnom konaní.“
* §125 ods. 1 znie:
„(1) Správca na podnet popretého veriteľa bez zbytočného odkladu predloží súdu prihlášku pohľadávky takéhoto veriteľa.“

* § 145 ods. 2 znie:

„(2) Každý účastník plánu zaradený do niektorej zo skupín pre nezabezpečené pohľadávky, má právo najneskôr siedmy deň pred konaním schvaľovacej schôdze písomne požiadať predkladateľa plánu prostredníctvom správcu o zaradenie svojej pohľadávky do takej skupiny pre nezabezpečené pohľadávky, do ktorej budú zaradení len veritelia, pri ktorých je možné pri postupe s odbornou starostlivosťou ustáliť, že nejde o osoby spriaznené s dlžníkom. Ak takáto skupina nie je plánom predpokladaná, má právo, aby bola vytvorená.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
* V § 154 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g) miera uspokojenia ktorejkoľvek z nezabezpečených pohľadávok, s výnimkou pohľadávok zaradených do skupiny podľa § 137 ods. 5, plneniami určenými na uspokojenie pohľadávok v záväznej časti plánu podľa § 139 ods. 1, je nižšia ako 50% výšky dotknutej pohľadávky; to neplatí, ak dotknutý veriteľ súhlasí s nižšou mierou uspokojenia,
h) plnenia určené na uspokojenie ktorejkoľvek z nezabezpečených pohľadávok, s výnimkou pohľadávok zaradených do skupiny podľa § 137 ods. 5, majú byť podľa záväznej časti plánu poskytované počas obdobia dlhšieho ako päť rokov; to neplatí, ak dotknutý veriteľ súhlasí s dlhšou lehotou splatnosti plnení určených na uspokojenie jeho pohľadávky.“. 
* V § 152 ods. 2 sa vypúšťa odsek 2. Odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
* V § 152 ods. 3 sa slovo „3“ nahrádza slovom „2“.
* § 155a, § 159a a § 159b sa vypúšťajú.