LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bodu 11
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
- v § 168 ods. 1 písm. g) odporúčame nahradiť slovo „pohľadávky“ slovom „pohľadávka“,
- v § 171d ods. 2 v druhej vete odporúčame nahradiť slovo „šetrenie“ slovom „šetrenia“,
-  v § 171j ods. 3 v prvej vete odporúčame nahradiť slová „Pohľadávku, ktorú“ slovami „Pohľadávku, ktorá“,
- v § 171q ods. 2 v druhej vete odporúčame nahradiť slová „od zverejnenie“ slovami „od zverejnenia“,
-  v § 171r ods. 6 odporúčame doplniť na koniec prvej vety slovo „práva“,
- v § 171r ods. 7 v tretej vete odporúčame  nahradiť slová „znalecký posudok bol správcom vyhotovený“ slovami „znalecký posudok bol správcom zabezpečený“,
- v § 171r ods. 8 v prvej vete odporúčame nahradiť slová „od vyhlásení konkurzu“ slovami „od vyhlásenia konkurzu“,
- v § 171s ods. 6 v prvej vete odporúčame nahradiť slová „K zisteniu popretej pohľadávke“  slovami „K zisteniu popretej pohľadávky“,
- v § 171zb ods. 3 v prvej vete odporúčame nahradiť slová „že tú nie sú“ slovami „že tu nie sú“,
- v § 171ze ods. 3 v prvej vete odporúčame nahradiť slová „uloží mu, aby zložil na účet“ slovami „uloží dlžníkovi, aby zložil na účet“.