LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovak Business Agency (Slovak Business Agency)
Pripomienka k: obsahu - všeobecná
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
SBA navrhuje, aby boli v rámci medzirezortného pripomienkového konania vyriešené taktiež ďalšie problematické ustanovenia, ktoré boli do zákona o konkurze a reštrukturalizácii prijaté pri jeho expresnej novelizácii z roku 2015. Na tomto mieste SBA pripomína, že pri zachovaní riadneho procesu prípravy materiálu v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov mohli byť predmetné ustanovenia identifikované, v rámci konzultácií s podnikateľskými subjektmi a odbornou verejnosťou mohlo dôjsť k zahrnutiu alternatívnych riešení do posudzovaného materiálu, a viac než rok existujúce a dlhodobo diskutované nedostatky zákona o konkurze a reštrukturalizácii mohli byť celkom pohodlne odstránené.