LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovak Business Agency (Slovak Business Agency)
Pripomienka k: § 154 ods. 1 písm. d)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Predmetné ustanovenie predpokladá zamietnutie reštrukturalizačného plánu, pokiaľ takýto reštrukturalizačný plán neobsahuje možnosť výmeny pohľadávok veriteľov za majetkovú účasť na dlžníkovi, t. j. z veriteľov dlžníka sa stanú jeho vlastníci, pričom sa neberie ohľad na formu dlžníka. Ak reštrukturalizačný plán takýto bod neobsahuje, súd reštrukturalizačný plán zamietne a firma nemôže do "ozdravovacieho procesu" vôbec vstúpiť.  Zatiaľ čo pri akciových spoločnostiach je takáto možnosť obvykle prípustná, pri spoločnostiach s ručením obmedzeným tomu tak nemusí vždy byť (napr. s.r.o., ktorá má viac ako 50 veriteľov a ktorá smie mať súčasne iba 50 spoločníkov, resp. povedzme že má len 20 veriteľov, ale so základným imaním 5.000 Eur by nemohla byť naplnená zákonná podmienka minimálneho vkladu do spoločnosti vo výške 750 Eur - každý z 20 veriteľ dá totiž najviac len 250 Eur), pričom výmena majetkovej účasti na dlžníkovi, ktorým je fyzická osoba, je prakticky vylúčená. SBA preto navrhuje úpravu tohto ustanovenia tak, aby absencia takejto možnosti nebola automaticky dôvodov pre zamietnutie reštrukturalizačného plánu v prípade, ak je dlžníkom SZČO či iná obchodná spoločnosť ako a.s. alebo aj družstvo.