LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K analýze sociálnych vplyvov
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam v analýze sociálnych vplyvov text uvedený v bode 4.4 ponechať len v časti týkajúcej sa dosahov návrhu na fungovanie trhu práce a z ostatných častí tohto bodu vypustiť. 
Odôvodnenie: Nejde o vplyvy, ktoré majú byť podľa Metodického postupu pre analýzu sociálnych vplyvov hodnotené v týchto častiach  bodu 4.4 analýzy sociálnych vplyvov.