LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike)
Pripomienka k: K § 171zg ods. 5
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme nasledovné znenie odseku:
(5) Splátkový kalendár musí obsahovať aspoň o 20 % vyššie uspokojenie nezabezpečených veriteľov, aké by dosiahli v konkurze. Ak žiaden z nezabezpečených  veriteľov nepodal na súde námietku, má sa za to, že návrh splátkového kalendára takéto uspokojenie poskytuje.

Odôvodnenie:
Nepovažujeme za vhodné zjednocovať výšku uspokojenia s konkurzom – splátkový kalendár musí vždy priniesť veriteľom vyššie uspokojenie ako konkurz, inak tento inštitút pre veriteľov nemá zmysel.