LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike)
Pripomienka k: K § 171ze ods. 1 písm. e)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Spomínaný odsek a písm. navrhujeme upraviť nasledovne:
(1) Súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi, ak zistí, že  
a) návrh podala oprávnená osoba, 
b) návrh spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, 
c) navrhovateľ, ktorý nemá vysokoškolské právnické vzdelanie  druhého stupňa, je  v súlade s týmto zákonom riadne zastúpený,
d) z predloženého návrhu vyplýva, že dlžník je platobne neschopný,
e) od posledného poskytnutia ochrany pred veriteľmi uplynulo aspoň 5 rokov,
f) nebráni tomu v minulosti vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár.

Odôvodnenie:
Snaha o vylúčenie nezodpovedného správania dlžníka, každé tri roky žiadať o ochranu pred veriteľmi.