LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K predkladacej správe
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam v predkladacej správe návrhu zákona uviesť informáciu, či návrh zákona má byť predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.   
Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky má predkladacia správa obsahovať 
aj informáciu, či návrh zákona má byť predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.