LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike)
Pripomienka k: K § 171d ods. 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme zmeniť znenie odseku nasledovne:
(2) Iné šetrenia správca vykoná iba na podnet veriteľa, pokiaľ veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie sa robia na náklady veriteľa, ktoré sa považujú za trovy veriteľa súvisiace s uplatnením pohľadávky v konaní.

Odôvodnenie:
Dôkladné šetrenie pomerov dlžníka je pre konanie o oddĺžení dôležité, a preto je potrebné motivovať veriteľov aby sa na takomto šetrení podieľali, nie opačne. Náklady na šetrenie môžu presiahnuť aj výšku uplatnenej pohľadávky, na základe čoho veriteľ nemusí mať o takéto šetrenie vo väčšine prípadov záujem, pokiaľ si tieto náklady nebude môcť uplatniť u dlžníka.