LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike)
Pripomienka k: K § 171b ods. 2 písm. b)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme nevylučovať drobných veriteľov z informačnej povinnosti dlžníka, t.j. nasledovné znenie písm. b):
„v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu v dôsledku čoho veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, i keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť“

Odôvodnenie:
Pri fyzických osobách je vysoká pravdepodobnosť, že väčšina veriteľov bude drobných, a preto nevidíme dôvod pre ich vylúčenie z informačnej povinnosti dlžníka podľa tohto ustanovenia.