LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bod 11
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 171b zvážiť vypustenie odsekov 3 a 4.
Odôvodnenie: Nie je zrejmé, čo sa má rozumieť pod prísnejším resp. miernejším posudzovaním poctivého zámeru. Ustanovenia § 171b ods. 3 a 4 obsahujú neurčité pojmy, ako sú napríklad významnejší majetok, iné osobitné životné skúsenosti, vážne zdravotné problémy.