LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bod 11
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 171b odsek 2 doplniť o nové písmeno k), ktoré znie:
„k) bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie 
1. pre vykonávanie práce bez pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,x)
2. pre nespoluprácu s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny z dôvodu odmietnutia ponuky vhodného zamestnania alebo odmietnutia nástupu do vhodného zamestnania, odmietnutia účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce, predčasného skončenia účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce alebo neplnenia podmienok účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce, nepreukázania aktívneho hľadania si zamestnania alebo z dôvodu nedostavenia 
sa na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo miesto ním určené.y)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom x a y znejú:
„x) § 36 ods. 2 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
y) § 36 ods. 2 písm. b) a ods. 5 písm. a) až e) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Odôvodnenie: Z dôvodu potreby doplnenia ustanovenia o situáciu, kedy je dlžník vlastným zavinením vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie.