LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bod 11
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 171b zvážiť vypustenie odseku 1.
Odôvodnenie: Predkladateľom navrhovaný § 171b ods. 1  vymedzuje, kedy má dlžník poctivý zámer. So skutočnosťou, že dlžník má poctivý zámer, však návrh zákona nespája žiadne následky; následky sú spájané so skutočnosťou, že dlžník nemá poctivý zámer (§ 171a 
ods. 1). Úvahu o výklade § 171b ods. 1, že dlžník nemá poctivý zámer, ak nie sú splnené podmienky uvedené v § 171b ods. 1 (teda negáciou § 171b ods. 1), vylučuje existencia § 171b ods. 2, ktorý priamo vymedzuje situáciu, kedy dlžník nemá poctivý zámer. Splnenie podmienok podľa § 171b ods. 1 (dlžník má poctivý zámer) nevylučuje, že dlžník nemá poctivý zámer (ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v § 171b ods.  2). Na účely posúdenia nepoctivého zámeru je teda splnenie podmienok podľa § 171b ods.  1 irelevantné.