LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bod 11
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom  § 171a doplniť, že oddlženie, ktoré bolo zrušené, 
sa považuje za zbavenie sa dlhov na účely § 166 ods. 2.
Odôvodnenie: Aby sa predišlo prípadným špekuláciám zo strany dlžníkov je potrebné, 
aby aj oddlženie, ktoré bolo zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka, sa považovalo za vykonané, pričom dlžník by bol oprávnený opätovne sa domáhať zbavenia svojich dlhov až o desať rokov.