LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike)
Pripomienka k: K § 169 ods. 1:
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vetu v písm. a) zmeniť nasledovne:
„príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 15 % istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok  pred vyhlásením konkurzu alebo pred podaním návrhu na určenie splátkového kalendára.“

Odôvodnenie:
Príliš veľkorysý návrh v prospech dlžníka, ktorý vedie dlžníka k nezodpovednosti vo vzťahu k plneniu svojich povinností – vylúčenie uplatnenia tohto ustanovenia vo vzťahu k úverom na bývanie by mohlo viesť k bezdôvodnej diskriminácií iných podnikateľských subjektov. Je relevantné poukázať napr. na absenciu pohľadávok telekomunikačných operátorov, ktoré vznikajú rovnako z riadne poskytnutej služby, ktorá je pre existenciu v dnešnej spoločnosti nevyhnutná.