LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bod 11
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčam v čl. I bode 11 navrhovanom § 166 znenie odseku 2 nahradiť napríklad týmto znením:
„(2) Dlžník je oprávnený opätovne sa domáhať zbavenia svojich dlhov konkurzom alebo splátkovým kalendárom najskôr po uplynutí desiatich rokov od predchádzajúceho vyhlásenia konkurzu alebo od predchádzajúceho určenia splátkového kalendára.“.
Odôvodnenie: Zo znenia ako ho navrhuje predkladateľ nevyplýva, kedy sa môže fyzická osoba domáhať zbavenia svojich dlhov prvýkrát (resp. ustanovenie, ako keby túto možnosť vôbec neumožňovalo). Slovné spojenie „... raz za 10 rokov od ...“ - vykonať niečo „raz za“ nejaké obdobie vylučuje možnosť vykonať to nejaký čas „od“ určitej udalosti. Slovné spojenie „raz za 10 rokov“ nevylučuje napríklad v rámci dvadsiatich rokov domáhať 
sa zbavenia dlhov v deviatom roku a následne v dvanástom roku (teda raz v priebehu rokov 1 až 10 a raz v priebehu rokov 11 až 20).