LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bod 11
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Zásadne žiadam v čl. I bode 11 navrhovanom § 171za ods. 2 doplniť vetu, ktorá znie:
„Pohľadávka dieťaťa na bežné výživné sa uspokojí prednostne.“.
Odôvodnenie: Zásadne žiadam o prednostné uspokojenie potrieb dieťaťa na výživnom 
v súlade so zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, podľa ktorého má výživné prednosť 
pred inými výdavkami rodičov. Vzhľadom na to, že vyhlásením konkurzu sa zastavujú všetky exekučné konania, nie je možné dieťaťu poskytnúť ani náhradné výživné v prípade, 
že si povinný neplní svoju vyživovaciu povinnosť a dieťa, zostáva bez prostriedkov 
na jeho výživu. Uvedeným návrhom sa taktiež zjednotí uspokojovanie pohľadávky dieťaťa 
na výživnom s Exekučným poriadkom.