LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bod 11
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Zásadne žiadam v čl. I bode 11 navrhovanom §  168 ods. 1 písm. e) vypustiť slovo „maloletého“.
Zároveň je potrebné slovo „maloleté“ vypustiť v § 47 ods. 2 a § 87 ods. 2 písm. d) zákona 
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.
Odôvodnenie:  Žiadam, aby pohľadávkou nedotknutou oddlžením bola pohľadávka každého dieťaťa na výživné, nielen maloletého.
Podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť, t.j.  každé dieťa má právo na výživné až do času, 
kým nie je schopné živiť sa samé.
Nie je opodstatnené vytvárať rozdielny prístup k výživnému, resp. konaniu o výživnom, 
vo vzťahu k vyživovanému dieťaťu vzhľadom na jeho vek; odkázanosť dieťaťa na výživné môže trvať aj keď už nie je maloletým.