LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike)
Pripomienka k: K Čl. I bod 11.
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
navrhujeme upraviť skúmanie poctivého zámeru dlžníka súdom v niektorých aplikovateľných prípadoch uvedených v § 171b ods. 2 už v štádiu konkurzného konania a konania o určení splátkového kalendára (t. j. sudcovská kontrola poctivého zámeru dlžníka). 
Odôvodnenie:
Veriteľ by bol oprávnený podať návrh na zrušenie oddlženia len v tých prípadoch podľa § 170b ods. 2, ktoré by mohli nastať až po rozhodnutí o oddlžení (napr. neplnenie splátkového kalendára).