LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: k § 206
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
14. K § 206d ods. 1
V ustanovení § 206d ods. 1 navrhujeme za slovo „začaté“ vložiť slová: „návrhom na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie podaným“.

Odôvodnenie:
Navrhnutým doplnením § 206d ods. 1 sa toto ustanovenie spresňuje tak, aby sa eliminovali pochybnosti, či sa začatým konaním má na mysli podanie návrhu alebo vyhlásenie konkurzu.