LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: k § 171
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K § 171 ods. 3
Ustanovenie § 171 ods. 3 navrhujeme doplniť aj o úpravu, ktorá bude riešiť prípad solidárnych dlžníkov.

6. K § 171b 
Navrhnutá úprava poctivého zámeru sa javí ako príliš vágna a nedostatočne určitá. Pritom pre dlžníka má rozhodnutie o zrušení oddlženia závažné dôsledky, a preto je potrebné podstatne presnejšie a jednoznačnejšie zadefinovať (vyšpecifikovať) dôvody, pre ktoré súd môže rozhodnúť o tejto skutočnosti (zrušení oddlženia).
Zároveň je v ustanovení písmena a) potrebné presnejšie zadefinovať pojem „majetok nepatrnej hodnoty“. 
Ďalej je potrebné spresniť (doplniť) ustanovenie písmena c) tak, že uvedenie nepravdivej informácie musí byť „vedomé“.
Taktiež dôvody pre prísnejšie posudzovanie poctivého zámeru sú nejednoznačné. Pritom vlastnenie „významnejšieho majetku“ v minulosti, ako aj „iné osobitné životné skúsenosti“ jednak sú neadekvátne dôvody a jednak sú nejasne špecifikované.
Rovnako „pôsobenie ako vedúci zamestnanec“ je neadekvátny dôvod, nakoľko pojem „vedúci zamestnanec“ zahŕňa zamestnancov na všetkých pozíciách riadenia (stupňoch, úrovniach riadenia), čo môže byť aj vedúci zamestnanec na pozícii absolútne irelevantnej kvalifikácie vedúcich zamestnancov (napríklad pozícia vedúceho kuchyne je nekvalifikovaná pozícia pre sektor finančného trhu).
Taktiež predložený návrh nerieši (nereguluje) postup v prípade, ak u jednej osoby nastane súbeh dôvodov pre prísnejšie posudzovanie a zároveň aj pre miernejšie posudzovanie poctivého zámeru.7. K § 171c
Ustanovenie § 171c navrhujeme upraviť tak, že za slová „práva“ sa vloží bodka a zároveň sa vypustí celý nasledujúci text (všetky nasledujúce slová).

Odôvodnenie:
Vzhľadom na ustanovenia civilného práva niet dôvodu pre to, aby bolo možné úspešne odporovať právne úkony aj v prospech premlčaných pohľadávok (pokiaľ sa uplatní námietka premlčania), respektíve v prospech iných nevymáhateľných pohľadávok.
Zároveň sa javí ako nehospodárne, aby veriteľovi bolo umožnené odporovať právny úkon, ak veriteľova pohľadávka je premlčaná (pokiaľ sa uplatní námietka premlčania), respektíve z iných dôvodov nevymáhateľná, teda ak veriteľova pohľadávka v konečnom dôsledku už nemôže byť uspokojená z majetku tvoriaceho predmet odporovaného právneho úkonu.

8. K § 171h ods. 2
V ustanovení § 171h ods. 2 navrhujeme na konci pripojiť vetu: „Proti rozhodnutiu o odmietnutí návrhu a aj proti rozhodnutiu o zastavení konania je dlžník oprávnený podať odvolanie.“.

Odôvodnenie:
Navrhuje sa ustanoviť možnosť dlžníka podať odvolanie proti uvedeným rozhodnutiam, pretože nemožnosť odvolania by vo svoje podstate mohla viesť k opakovanému podávania „obnovených“ návrhov („vylepšených“ návrhov), čo nie je v záujme hospodárnosti konania.

9. K § 171k ods. 3
V ustanovení § 171k ods. 3 navrhujeme na konci pripojiť slová „a na spotrebiteľské zmluvy“.

Odôvodnenie:
V záujme čo najefektívnejšieho naplnenia účelu oddlženia – teda zbavenia dlžníka všetkých dlhov podľa § 170 v prípade dlhov vznikli ešte pred oddlžením – aj v spotrebiteľských vzťahoch navrhujeme, aby veriteľ ani pri spotrebiteľských zmluvách nemal možnosť odstúpiť od zmluvy po vyhlásení konkurzu. Pokiaľ by totiž veriteľ odstúpil od zmluvy (spotrebiteľskej zmluvy), by nebol povinný svoju pohľadávku prihlásiť do konkurzu a následne by mohol vymáhať pohľadávku vzniknutú v dôsledku jeho odstúpenia (bezdôvodné obohatenie).

10. K § 171r ods. 7
V ustanovení § 171r ods. 7 navrhujeme poslednú vetu nahradiť takýmto textom: „Náhrada sa použije na uspokojenie zabezpečených veriteľov rovnako, ako by sa použil zaťažený majetok, za ktorý sa poskytla. Na zaťaženom majetku zaniknú zabezpečovacie práva zabezpečených veriteľov.“.

Odôvodnenie:
Navrhnutým doplnením § 171r ods. 7 sa jednoznačne zabezpečuje, že veriteľ sa voči nadobúdateľovi už nebude môcť domáhať žiadnych ďalších nárokov, čo je dôvodné preto, lebo nadobúdateľ za ním nadobudnutý majetok poskytol náhradu do konkurznej podstaty.


11. K § 171za ods. 4
V ustanovení § 171za ods. 4 navrhujeme za slovo „veriteľom“ vložiť (doplniť) slová „a dlžníkovi“:

Odôvodnenie:
Navrhnutým doplnením § 171za ods. 4 sa jednoznačne zabezpečuje, aby zodpovednosť správcu bola zákonom zakotvená aj vo vzťahu k dlžníkovi, čo je dôvodné pretože aj dlžníkovi môže byť spôsobená závažná škoda v prípade konania správcu v rozpore s odbornou starostlivosťou.

12. K § 171zb ods. 2
Ustanovenie § 171zb ods. 2 navrhujeme vypustiť .

Odôvodnenie:
Navrhnutá úprave je dôvodná preto, lebo nemá byť na škodu dlžníka, ak sa veritelia do konkurzu neprihlásia. V prípade pohľadávok podľa § 170 existuje zákonná domnienka (prezumpcia), že tieto pohľadávky sa stanú nevymáhateľné bez ohľadu na prihlásenie či neprihlásenie sa veriteľa. Ak sa veritelia neprihlásia, nemalo by to mať akýsi „sankčný“ dopad na nemožnosť dlžníka dosiahnuť oddlženie.

13. K § 171zi ods. 4
Na konci § 171zi ods. 4 navrhujeme pripojiť vetu: „Proti rozhodnutiu o zastavení konania je dlžník oprávnený podať odvolanie.“.

Odôvodnenie:
Navrhuje sa ustanoviť možnosť dlžníka podať odvolanie proti rozhodnutiu súdu o zastavení konania, pretože nemožnosť odvolania by vo svoje podstate mohla viesť k opakovanému podávania „obnovených“ návrhov („vylepšených“ návrhov), čo nie je v záujme hospodárnosti konania.