LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: k bodu 11, 12, 13
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
K bodu 11
a) celé nové znenie štvrtej časti je potrebné dať do úvodzoviek (na začiatku aj na konci celého nového znenia štvrtej časti),
b) v § 168 ods. 2 je potrebné slová „ods. 1 písmena a)“ nahradiť slovami „odseku 1 písm. a)“,
c) všetky poznámky pod čiarou je potrebné dať na koniec predmetnej časti,
d) slová „§ 171r“ je potrebné nahradiť slovami „§ 171q“,
e) v § 171s ods. 1 je potrebné slová „§ 29 ods. 1,2,4,5,6“ nahradiť slovami „§ 29 ods. 1, 2, 4 až 6“,
f) v § 171zj ods. 1 je potrebné alfabetický kód meny „EUR“ nahradiť slovom „eur“, teda spisovným názvom meny euro v príslušnom gramatickom tvare.

3. K bodu 12
Na konci úvodnej vety je potrebné doplniť úvodzovky, na začiatok navrhovaného textu doplniť úvodzovky a na konci pripojiť úvodzovky a bodku.

4. K bodu 13
Na začiatku textu je potrebné doplniť úvodzovky