LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: k § 83
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Do § 83 ods. 1 navrhujeme doplniť nové písmeno j) s takýmto znením:
„j) pokračovanie v prevádzkovaní podniku, ak je úpadcom slovenská finančná inštitúcia, na ktorú sa vzťahuje šiesta časť tohto zákona.“.

Odôvodnenie:
Doplnenie § 83 ods. 1 o nové písmeno j) sa navrhuje preto, aby zákon o konkurze a reštrukturalizácii jednoznačne ustanovil (čo doteraz neustanovuje), že pre správcu je záväzný pokyn príslušného orgánu, ktorý si od príslušného orgánu vyžiada správca podľa už existujúceho (aj naďalej potrebného) ustanovenia § 88 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii už aj v doterajšom § 88 ods. 2 ustanovuje, že ak náklady na prevádzkovanie úpadcovho podniku presiahnu výnosy z jeho prevádzkovania, tak správca o tejto skutočnosti bezodkladne informuje príslušný orgán a vyžiada si od neho pokyn, či a v akom rozsahu má pokračovať v prevádzkovaní podniku. Doterajšia zákonná úprava však jednoznačne nestanovuje, že takýto pokyn je pre správcu záväzný, čo rieši navrhnutým doplnením § 83 ods. 1 o nové písmeno j), ak je úpadcom slovenská finančná inštitúcia. Záväznosť takéhoto pokynu je totiž mimoriadne dôležitá predovšetkým v prípade, ak je úpadcom slovenská finančná inštitúcia (najmä banka), kedy úlohu príslušného orgánu plní Národná banka Slovenska, ktorá sa významným spôsobom podieľa na zabezpečovaní dôveryhodnosti a stability finančného trhu, pričom v súvislosti s takýmto pokynom bude zohľadňovať najmä dôsledky momentu ukončenia prevádzkovania podniku správcom po vyhlásení konkurzu. Deň ukončenia prevádzkovania podniku správcom po vyhlásení konkurzu je dôležitý pre určenie splatnosti nesplatných záväzkov a pohľadávok, ktoré vznikli pred vyhlásením konkurzu a ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu.