LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: III. PRIPOMIENKY VŠEOBECNÉHO CHARAKTERU – OBYČAJNÉ
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
1. Z hľadiska korelácie vzťahov a zároveň vyváženosti postavenia, práv a povinností (rovnosti pred zákonom) pri porovnaní na úrovni právnická osoba – podnikateľská fyzická osoba a taktiež vo vzťahu dlžník – veriteľ je objektívne, ale neopodstatnene nedôvodne nevyvážené, že v dôsledku úprav ustanovení § 3 § 11 a nového znenia celej štvrtej časti zákona o konkurze a reštrukturalizácii podľa predloženého návrhu zákona (novelizačného zákona) by mala úplne zaniknúť (teda má sa zrušiť)
a) povinnosť fyzických osôb – podnikateľov podať návrh na vyhlásenie svojho konkurzu aj v prípade, ak sa dostanú do závažnej platobnej neschopnosti (hoci aj na úrovni predlženia podľa účtovníctva vedeného týmto podnikateľom); pritom však v prípade právnických osôb naďalej trvá zákonná povinnosť podať pri predlžení návrh na vyhlásenie svojho konkurzu, vrátane trestnoprávnych dôsledkov pre osoby konajúce za právnické osoby, ak porušia povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu; v prípade fyzických osôb – podnikateľov však už žiadna takáto povinnosť nemá existovať ani pri závažnej platobnej neschopnosti (hoci aj na úrovni predlženia), ale podľa predloženého návrhu už podanie či nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu má byť výlučne na dobrovoľnej vôli či „nevôli“ dlžníka, ktorý je podnikateľskou fyzickou osobou,
b) možnosť veriteľov podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok fyzickej osoby – podnikateľa; v prípade, ak sa teda podnikateľská fyzická osoba (podnikateľ) dostane do platobnej neschopnosti (hoci aj závažnej platobnej neschopnosti), tak podľa predloženého návrhu už podanie či nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu (v rámci oddlženia) má byť výlučne na vôli či nevôli „podnikateľského dlžníka“, pričom veritelia (spotrebitelia) už nebudú mať absolútne žiadnu možnosť domáhať sa vyhlásenia konkurzu takéhoto „podnikateľského dlžníka“.

2. V predkladacej správe k návrhu zákona sa uvádza, že povinnosť zložiť preddavok na odmenu správcu bola často prekážkou pre začatie konania o oddlžení, nakoľko dlžníci nemali dostatok prostriedkov na jeho úhradu. Pritom však z predloženého návrhu zákona nie je zrejmé, akým spôsobom sa má táto prekážka odstrániť, pretože v zmysle § 171h ods. 1 písm. g) má byť nezloženie preddavku aj naďalej dôvodom pre odmietnutie návrhu na vyhlásenie konkurz, respektíve na zastavenie konania.