LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: k § 206
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
11. K § 206d ods. 3
Ustanovenie § 206 ods. 3 je potrebné vypustiť.
Odôvodnenie:
Pôvodne navrhnuté ustanovenie § 206 ods. 3 je potrebné vypustiť, pretože má prvky neprípustnej retroaktivity. 
Veritelia podľa navrhnutej úpravy už svoju pohľadávku nebudú môcť aktuálne prihlásiť a podľa novej právnej úpravy sa stane nevymáhateľnou automaticky. Pritom však veritelia nemohli v minulosti predpokladať, že ak svoju pohľadávku neprihlásia, tak sa stane nevymáhateľnou, pretože pôvodná právna úprava takýto následok nespôsobovala (nezakotvovala). Preto vzhľadom na zásadu právnej istoty a predvídateľnosti práva nemožno takúto úpravu akceptovať a treba ju vypustiť.