LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: k § 169
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K § 169 ods. 1 písm. a) a b) 
V ustanovení § 169 ods. 1 písm. a) a b) je potrebné vypustiť slová „to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie,25a)”.

Odôvodnenie:
Objektívne nie je daný dôvod, aby práve v prípade úveru na bývanie (ktorý sa týka spotrebiteľov), bolo umožnené vymáhať príslušenstvo pohľadávky vo väčšom rozsahu, ako v iných prípadoch.