LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bod 11 (§ 171zg)
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. V odseku 1 upresniť slovo „odmeny“ (vo väzbe na znenie § 171ze ods. 3).
     2. Upozorňujeme, že v odseku 3 sa uvádzajú „životné potreby dlžníka“ v odseku 6 „základné životné potreby dlžníka“; tieto pojmy je potrebné zosúladiť. Súčasne dávame na zváženie nahradenie slov „zabezpečených pohľadávok“ slovami „nedotknutých pohľadávok“.