LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bod 11 (§ 171e)
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
1. V odseku 5 druhú vetu dať do súladu s 171z ods. 1, v ktorom sú širšie vymedzené majetkové nároky správcu a uvádzajú sa aj nevyhnutné náklady a výdavky správcu spojené s vedením konkurzu, náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu.
     2. V odseku 5 tretej vete slová „V konaní o splátkovom kalendári“ nahradiť slovami „V konaní o určenie splátkového kalendára“ a podobne ako v predchádzajúcej vete upresniť majetkové nároky správcu v tomto konaní, napr. v súlade s odsekom 6 a navrhovaným § 204 písm. f), v ktorom sa uvádzajú aj paušálne náhrady za nevyhnutné náklady spojené s výkonom správcovskej činnosti.
     3. V odseku 6 slová „o určení“ nahradiť slovami „o určenie“.