LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 74. – Čl. I bod 11. - § 171zj
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť účinky určenia splátkového kalendára, resp. jeho splnenia a účinky jeho neplnenia. 
Obdobná úprava pre právnické osoby je obsiahnutá v ust. § 155 ods. 2 ZKR a v ust. § 159 ZKR. Doplnenie tejto úpravy považujeme za nevyhnutné. Nikde nie je upravená sankcia za neplnenie splátkového kalendára riadne a včas (jedine možnosť veriteľa napadnúť poctivý zámer do troch rokov od určenia splátkového kalendára – napr. štvrtý a piaty rok). Následkom by mohlo byť zrušenie splátkového kalendára a opätovná možnosť vymáhať si pohľadávku v pôvodnej výške a v pôvodnej lehote splatnosti, prípadne iné jednoznačné riešenie. Rovnako tak chýba ustanovenie, ktorým súd v tomto prípade zastaví konanie. Navrhujeme takéto ustanovenie doplniť. Pokiaľ by nebola stanovená akákoľvek sankcia za neplnenie splátkového kalendára, aby význam by tento inštitút mal voči dlžníkovi.