LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 73. – Čl. I bod 11. - § 171zf ods. 2
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme jednoznačne upraviť obsah predmetného ustanovenia. Navrhujeme zmierniť znenie, a takúto ochranu neposkytovať vždy a na tak dlhé obdobie. 
Nie je zrejmé koho má veriteľ právo o tento inštitút žiadať, súd alebo priamo veriteľa. Pokiaľ veriteľa, je tento povinný vyhovieť, na základe akých skutočností sa bude žiadosť posudzovať. Uvedené je potrebné vopred jednoznačne upraviť.
Treba mať na zreteli, že podľa Zákona o dobrovoľných dražbách znalecký posudok platí iba po dobu 6 mesiacov (v prípade konania prvej dražby). Takto by sa navyšovali veriteľovi neúmerne náklady na vyhotovovanie nového posudku (navyše dlžník ako vlastník zálohu môže požiadať aj o revízny posudok, ktorého platnosť by tiež za 6 mesiacov vypršala). Reálne vzhľadom nato, že si zabezpečený veriteľ svoje zabezpečovacie právo aj tak (v splátkovom kalendári) vykoná, nevidíme v takejto ochrane žiaden význam. Nevidíme dôvod na odklad dražby v prípade, ak ju vykonáva zabezpečený veriteľ.
Navrhujeme striktne stanoviť moment začatia predmetnej lehoty (podanie návrhu na odklad, termín dražby, návrh na vykonanie dražby). Lehotu navrhujeme úplne vypustiť alebo skrátiť na maximálne 3 mesiace.