LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 68. – Čl. I bod 11. - § 171zd
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme, aby ustanovenia tretej hlavy – Splátkový kalendár boli použiteľné len pre fyzický osoby podnikateľov. Navrhujeme dopracovať viaceré inštitúty a neupravené skutočnosti v ustanoveniach splátkového kalendára. Navrhujeme podmieniť zverejnenie Oznámenia o zostavení návrhu splátkového kalendára súhlasom zástupcu veriteľov. 
Vzhľadom na pomerne jednoduché možnosti zneužitia tohto inštitútu nesúhlasíme s jeho využívaním spotrebiteľmi. Pri tvorbe splátkového kalendára výrazne absentuje veriteľská časť účastníkov konania, navrhujeme aby obligatórnou podmienkou bez ktorej nebude možné zverejniť „Oznámenie o zostavení návrhu splátkového kalendára“ bol súhlas zástupcu veriteľov s navrhovaným uspokojením veriteľov. Výrazne by sa tým obmedzil počet následných námietok veriteľov v konaní pred súdom pri „Určení splátkového kalendára“.  
Je potrebné upraviť, či je zabezpečovanou pohľadávkou aj pohľadávka veriteľa, ktorý si môže uplatniť výhradu vlastníctva (opätovne upozorňujeme na pohľadávky z lízingu a na absenciu ochrany lízingového prenajímateľa; na rozdiel od úpravy pre právnické osoby, ktorá takéhoto veriteľa už posudzuje ako zabezpečeného veriteľa). Je výslovne potrebné uviesť, že splátkový kalendár nezbavuje povinnosti ručiteľa, spoludlžníka alebo iné osoby, ktoré poskytli zabezpečenie za dlžníka plniť pôvodnú pohľadávku, v pôvodnej výške a v pôvodnej lehote splatnosti. Je potrebné stanoviť aký režim sa uplatní pre podmienené pohľadávky. Je potrebné stanoviť aká je právna povaha a účinky schváleného kalendára. Považuje sa za dodatok k zmluve a teda pri neplnení bude môcť veriteľ podať žalobu na plnenie zo zmluvy/iné zmluvné sankcie, alebo je to právny úkon sui generis a ako reštrukturalizačný plán môže pri neúčinnosti slúžiť ako exekučný titul. Je potrebné upraviť aké budú možnosti veriteľov domáhať sa neúčinnosti kalendára, obzvlášť pre prípad neplnenia. Ak sa nepreukáže nepoctivý zámer dlžníka, ostáva kalendár platný počas celých piatich rokov bez ohľadu na dlžníkovu finančnú situáciu/zmenu externých faktorov alebo dlžníkovo konanie. Nie je upravený ani účinok schváleného plánu na neprihlásené pohľadávky. Je potrebné upraviť aj možnosť procesnej obrany pre veriteľov voči plánu, s ktorým nesúhlasia (napr. ich pohľadávka nebola zohľadnená v plnej výške) a dlžníka pri zastavení konania. Súčasná situácia bez odvolania a často bez pojednávania môže nabádať k svojvoľnému rozhodovaniu zo strany súdov.