LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 65. – Čl. I bod 11. - § 171za
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme pripustiť podanie námietok voči rozvrhu zo strany veriteľa.
Zákon neupravuje žiadne námietky veriteľa voči rozvrhu, taktiež  nijako nepriraďuje náklady spojené s konkrétnym majetkom práve k tomuto majetku. Nie je určený právny predpis na základe ktorého majú byť určené náklady, ani kto bude druh a výšku nákladov verifikovať.