LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 63. – Čl. I bod 11. - § 171x ods. 1
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme upraviť lehotu na uplatnenie takéhoto práva len do momentu ukončenia dražby alebo ponukového konania.
Chápeme prospotrebiteľský zámer tohto ustanovenia, avšak v praxi to považujeme za veľmi ťažko realizovateľné, pričom to môže odradiť prípadných záujemcov o kúpu majetku. Najmä tých ktorý si na kúpu majetku plánujú vziať úver. Ako vysvetlia po úspešnej dražbe financujúcej banke, že už nie sú vlastníkmi (úver im nikto neposkytne). V skutočnosti, to môže mať negatívny vplyv na výšku výťažku z predaja majetku. Máme zato, že spotrebiteľ má dosť možností ako predísť dražbe majetku v ust. § 171r ods. 7. navyše opäť je v rozpore s ust. § 171b, ak by dlžník zrazu mal dostatočné prostriedky na vykúpenie svojho majetku. Ustanovenie spôsobuje veľkú právnu neistotu pre vydražiteľov a víťazov ponukového konania a tým znižuje šancu na úspech dražobného/ponukového konania. Mechanizmus vykúpenia by mal byť viazaný najneskôr na moment vydraženia alebo vyhodnotenia ponukového konania.