LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 60. – Čl. I bod 11. - § 171v
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme umožniť správcovi zvoliť aj iný postup pri predaji, pričom správca by mal byť viazaný pokynmi veriteľov.
Najvhodnejší spôsob speňažovania určí v individuálnom prípade správca, resp. zástupca veriteľov. Speňažovanie hnuteľných vecí ako súbor majetku sa nám nejaví efektívny; zrejme pôjde o veci rôzneho charakteru, navyše v niektorých prípadoch aj o majetok slúžiaci na podnikanie, navrhujeme aby po 3 neúspešných kolách predaja ako súboru vecí  boli povinné ešte minimálne dve kolá kde sa budú veci predávať ako jednotlivé kusy alebo viacero súborov, a v prípade 2 neúspešných kôl prestávajú podliehať konkurzu. Zároveň v úprave chýba určenie hodnoty, bez ktorej nie je praktické očakávať aspoň predbežný záujem kupujúcich (odhad, znalecký posudok...). Rovnako je vhodné umožniť podľa potreby aj uskutočnenie obhliadky predávaného majetku.