LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 58. – Čl. I bod 11. - § 171u ods. 2
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme jednoznačne upraviť obsah uvedeného ustanovenia.
Nerozumieme akým spôsobom má jednoznačne prebiehať popísané speňaženie nehnuteľnosti. Najnižšie podanie má byť stanovené podľa prednostného záložného veriteľa alebo toho ktorý sa prihlásil do konkurzu ako prvý, bez ohľadu na poradie registrácie jeho záložného práva v katastri. Takáto formulácia umožňuje netransparentné konanie. Štandardne sa predsa odkazuje aj s ohľadom na výšku najnižšieho podania na zákon o dobrovoľných dražbách. Zároveň je potrebné zodpovedať otázku, čo sa stane s nehnuteľnosťami, ktoré nebudú reálne speňažiteľné za najnižšiu cenu podľa zákona o dražbách.