LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 57. – Čl. I bod 11. - § 171u ods. 1 a 3
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť obdobnú úpravu nadobúdania nehnuteľností z konkurzu ako je tomu pri riadnom konkurznom konaní. Navrhujeme dôsledne previazať so zákonom o dražbách a s katastrálnym zákonom. Navrhujeme vypustenie poslednej vety.
Speňaženie bez zániku všetkých tiarch a bez nevyvrátiteľnej domnienky, že sa majetok nadobudol od vlastníka (v tejto súvislosti upozorňujeme na § 171u ods. 3) speňažovaniu veľmi bráni a nepredstavuje štandardný postup speňažovania. 
Žaloba o neplatnosť dražby by mala byť zachovaná bez odchýlok od zákonnej úpravy podľa zákona o dražbách (v celom rozsahu). Nie je dôvod na inú úpravu pretože speňažovanie majetku dlžníka nemá priamy vplyv na jeho oddlženie ako také, a vnáša neistotu zúčastnených subjektov dotknutých procesom dražby v prípade porušenia zákona.
Pri tak nízkej aktivite a rozsahu činnosti akú má správca v navrhovanom konaní vykonávať, je nevyhnutné aby overenie priebehu dražby bolo vykonané notárom, a o to viac že dražobníkom je sám správca.