LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 56. – Čl. I bod 11. - § 171t ods. 3
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme uskutočnenie prvej schôdze veriteľov na náklady dlžníka.
Nevidíme dôvod, aby si veritelia navyšovali svoje pohľadávky aj platením nákladov a odmeny správcu. Zvolanie schôdze by malo byť obligatórne a náklady schôdze znášať dlžník a do pôsobnosti schôdze by mala patriť obligatórne aj prerokovanie návrhu na výmenu správcu. Veritelia ako subjekty, pre ktoré sa konkurz vedie majú mať právo vybrať si správcu, s ktorým majú pozitívne skúsenosti a ktorému dôverujú. Aký bude účel schôdze veriteľov a zástupcu veriteľov podľa tejto novely. Schôdza môže iba voliť zástupcu a zástupca môže iba navrhovať najnižšie podanie pre nezabezpečené nehnuteľnosti a súhlasiť s iným speňažovaním hnuteľností. Toto ustanovenia iba potvrdzuje protiveriteľské nastavenie návrhu tohto zákona. Právomoci veriteľského orgánu sú absolútne nedostatočné a je potrebné ich výrazne posilniť, pretože nejde iba o majetok a práva dlžníka, ale o peniaze a práva veriteľov. Pričom ten kto sa dostal do platobnej neschopnosti je práve dlžník a veriteľ by nemal byť ten, kto na jeho zlyhanie bude za výraznej podpory štátu doplácať.