LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 55. – Čl. I bod 11. - § 171s ods. 5
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme zachovanie prieskumnej povinnosti správcu a tiež povinnosti popierať pohľadávku (povinnosti správcu podľa doterajšieho znenia aplikovať na danú úpravu oddlženia). Minimálne navrhujeme zachovať prieskumnú povinnosť s povinnosťou informovať veriteľov o podrobnostiach prieskumu, aby mohli zodpovedne aplikovať popieracie právo. Pripomienka je prepojená s pripomienkou k § 171p ods. 2.
Navrhujeme tiež predlžiť lehotu na prihlásenie pohľadávky (napr. do 10 dní od zverejnenia zámeru zostaviť rozvrh).
Veriteľ nemá možnosti ani kapacitu plošne preskúmavať pohľadávky. Navrhovaným režimom, bez prieskumu správcom,  by sa veľmi zvýšil priestor na špekulatívne prihlasovanie pohľadávok. Opätovne uvádzame, že pokiaľ je veriteľ na opačnom konci SR nebude mať hospodárnu možnosť nahliadať do spisu a preskúmavať jednotlivé pohľadávky. Túto možnosť by mal mať určite aj správca. Veriteľ nevie urobiť prieskum pohľadávky bez právnického vzdelania dokonca s vedomosťami z oblasti konkurzného práva. Povinnosti správcu preniesol návrh zákona na veriteľa. Veriteľ podáva návrh na zrušenie oddlženia napriek tomu, že správca vykonáva šetrenie a má viac informácií; veriteľ znáša náklady šetrenia a dáva podnet správcovi, aby vykonal hlbšie šetrenie, pričom správca má výslovne povinnosť vykonávať iba minimálne, časovo nenáročné šetrenia; pohľadávky popierajú iba veritelia, nie správca, ktorý má  hlbšiu vedomosť o pohľadávkach a záväzkoch dlžníka; správca bez súčinnosti veriteľa neskúma ani oprávnenosť námietky o vylúčenie veci zo súpisu (podanie žaloby voči inému veriteľovi, nie dlžníkovi v tejto veci sa javí ako nezmysel, takýto iný veriteľ by mal byť iba vedľajším účastníkom konania). Správca v zásade nemá žiadnu zodpovednosť, pritom je to práve správca ktorý disponuje väčšinou informácií a má potrebnú odbornosť aj skúsenosti takéto úkony vykonávať.
Lehotu na prihlasovanie pohľadávok navrhujeme predĺžiť aby sa odvíjala od uchopiteľnej udalosti a nebola prekvapivá. Význam dodatočného prihlasovania pohľadávok v rámci nového  oddlženia sa pritom pomerne zvýši.