LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 54. – Čl. I bod 11. - § 171s ods. 4
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme, aby bol správca v zmysle ust. § 171s ods. 4 ZKR povinný upovedomiť o vyhlásení konkurzu všetkých veriteľov dlžníka uvedených v zozname veriteľov, tzn. aj právnické osoby.
Máme za to, že opačný postup je neodôvodnene diskriminačný a vzhľadom na predpokladaný počet veriteľov nebude pre správcu predstavovať výraznejšiu administratívnu záťaž. Ak pôjde o veriteľa PO  správca by sa mal riadiť jednoznačne zápisom v Obchodnom registri. Následky pre takéhoto veriteľa môžu byť podľa navrhovaného znenia fatálne.