LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 53. – Čl. I bod 11. - § 171s ods. 1 - zásadná
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustenie požiadavky na splatnosť úveru na bývanie.
Zvýšené riziko indikované konkurzom odôvodňuje vo všeobecnosti akceleráciu úveru. Minimálne navrhujeme aby bolo možné prihlásiť celú pohľadávku, ak sú splnené podmienky na vyhlásenie mimoriadnej splatnosti (§ 53 ods. 9 ZKR), teda aby sa de facto vyhlasovala splatnosť prihlásením pohľadávky.