LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 51. – Čl. I bod 11. - § 171r ods. 8
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť, že táto povinnosť nevzniká v lehote od vyhlásenia konkurzu (na základe zverejnenia) ale až na výzvu správcu.
Zabezpečený veriteľ nemá povinnosť evidovať záložcov, najmä pri prevoditeľných zálohoch to ani nie je dosť dobre možné. Naopak správca má možnosť zistiť záložných veriteľov a vyzvať ich na splnenie tejto povinnosti. V prípade neprihláseného veriteľa (ktorý napr. nemá pohľadávku voči dlžníkovi) nie je ani možné predpokladať, že by sa tento dozvedel že si má vyčísliť pohľadávku.