LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 50. – Čl. I bod 11. - § 171r ods. 4
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme jednoznačne upraviť toto nezrozumiteľné ale podstatné ustanovenie.
Je potrebné definovať pojem „neskoršie zabezpečovacie práva“. Pokiaľ si ustanovenie vykladáme správne, nevieme si v praxi predstaviť reálny predaj majetku, na ktorom ostane viaznuť záložné právo. Takýto postup by zároveň popieral zaužívané zásady konkurzného konania. Rovnako by takýto postup zásadným spôsobom znehodnotil možný výťažok z predaja takejto nehnuteľnosti.