LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 49. – Čl. I bod 11. - § 171r ods. 3
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme upraviť náhradu nákladov speňaženia majetku.
Je neprijateľné, aby prednostný zabezpečený veriteľ znášal náklady procesu speňaženia správcom len preto, že si realizuje svoje záložné právo zákonným spôsobom, najmä keď nemá dostatočné možnosti kontroly tohto procesu voči správcovi.
Zároveň navrhujeme jednoznačne vysvetliť pojem „oznámenie procesu“.