LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 48. – Čl. I bod 11. - § 171r ods. 2
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme jednoznačne upraviť aj vzájomné postavenie zmluvných a zákonných záložných veriteľov a možnosti výkonu ich práv vo vzťahu ku konkurzu.
Na tomto mieste je potrebné viac než kedykoľvek predtým, s definitívou vyriešiť postavenie ostatných vlastníkov bytov a NP v bytovom dome (zastúpených či už správcom alebo spoločenstvom) s ohľadom na okamih vzniku záložného práva podľa zákona č. 182/1993 Z.z. V tejto otázke nejestvuje jednoznačná zhoda. Sú názory podľa ktorých vzniká vlastníkom záložné právo až okamihom vzniku splatnej pohľadávky, ďalej názory podľa ktorých vzniká "zákonné" záložného právo až okamihom jeho registrácie v registri záložných práv a sú tu ešte aj názory, že vzniká zo zákona bez ohľadu na jeho registráciu. Vlastníci majú samozrejme vždy zato, že sú prednostnými záložnými veriteľmi za každých okolností. Z uvedeného bude vyplývať nespočetné množstvo sporov najmä medzi bankami ako zmluvnými záložnými veriteľmi, zväčša v postavení prednostného záložného veriteľa. Správcovia byt. domov sa budú tváriť, že majú postavenie podľa odseku 3, a že banka má postavenie podľa odseku 2. Navyše keďže správca nemá mať možnosť popierať pohľadávky, treba vedieť, že v praxi si správcovia byt. domov prihlasujú pohľadávky, ktoré sú takmer z polovice tvorené príslušenstvom pohľadávky (často nepodložené a nepreukázané).
Zároveň navrhujeme doplniť mechanizmy na kontrolu znaleckého posudku (napr. prednostným zabezpečeným veriteľom).