LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 47. – Čl. I bod 11. - § 171r
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme jednoznačne a konzistentne upraviť ustanovenia ohľadne zabezpečených veriteľov v celom návrhu zákona tak, aby boli zabezpečené pohľadávky a predmet zabezpečenia buď vylúčené z konkurzu, alebo jednoznačne a detailne upravené. Zároveň navrhujeme upraviť možnosť stanovenia hodnoty aj interným ohodnotením banky.
V zmysle súčasného návrhu zákona hrozí riziko straty a výmazu záložného práva bez uspokojenia zabezpečenej pohľadávky, konkrétne ak zabezpečený veriteľ pohľadávky z úveru na bývanie, ktorý nie je prednostným zabezpečeným veriteľom, nebude mať takúto pohľadávku splatnú (a ktorú si preto nemôže v zmysle § 171s prihlásiť do konkurzu) ale do konkurzu si prihlási pohľadávku prednostný zabezpečený veriteľ (napr. spoločenstvo vlastníkov) a založený majetok preto pripadne do konkurzu. V takomto prípade zanikne v prípade predaja založeného majetku v konkurze v zmysle § 171r ods. 4 aj záložné právo veriteľa pohľadávky z úveru na bývanie a takýto veriteľ nebude ani uspokojený z výťažku, pretože na neprihlásené zabezpečovacie právo sa v zmysle § 171r ods. 5 pri uspokojovaní z výťažku neprihliada (avšak prihlásiť si ju v zmysle  § 171s ods. 1 nemôže).    
Uvedené umožní zníženie nákladov vymáhania. Takéto ohodnotenie je pritom umožnené aj v právnych predpisoch upravujúcich poskytovanie úverov.
Zároveň je potrebné jednoznačne definovať novo zavedené pojmy, kto je „prednostný zabezpečený veriteľ“ (aj ten, kto nemá priamu pohľadávku voči dlžníkovi hoci je zapísaný ako prvý v poradí na uspokojenie pohľadávky), kto je „neskorší zabezpečený veriteľ“ a je „zabezpečený veriteľ“ aj ten, kto si môže uplatniť výhradu vlastníctva (pohľadávky z lízingových zmlúv, ktoré majú uzavreté aj fyzické osoby a ktoré konečne ZKR upravil ako zabezpečené).