LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 46. – Čl. I bod 11. - § 171p ods. 2 (Súpis majetku konkurznej podstaty)
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme ponechať režim vylučovacej žaloby podľa starého modelu (§ 78 ZKR). Pokiaľ to nebude možné navrhuje stanoviť správcovi vykonať základný (minimálny) prieskum a stanoviť povinnosť zasielať veriteľom aspoň základné informácie o prieskume a podozrenia na oprávnenosť súpisu. Pripomienka je prepojená s pripomienkou k § 171s ods. 5.
Veriteľ nemá dostatok informácii na vyhodnotenie oprávnenosti excindácie. Ako má oprávnenosť zápisu posúdiť v praxi veriteľ, ktorý je z iného konca SR a nemá právnické vzdelanie. Tento pri najlepšej vôli nebude kvôli pohľadávke, ktorá má hodnotu pár 100 EUR, resp. pár 1000 EUR s predpokladom uspokojenia okolo 10% chodiť pravidelne do konkurzného spisu a ho študovať za účelom posúdenia oprávnenosti zapísania majetku do súpisu. Potrebné je preto najmä involvovať správcu viac do prieskumu oprávnenosti excindačných nárokov. Povinnosť veriteľa vyzvať na podanie vylučovacej žaloby, resp. nemožnosť správcu toto vyžadovať z vlastnej iniciatívy (s úmyslom dosiahnuť čo najlepší výťažok pre veriteľov) je iba  umelá administratívna prekážka. Nevidíme dôvod prečo nemôže správca sám s odbornou starostlivosťou posúdiť, či excindačná žaloba po odpočítaní nákladov nezvýši podstatu a uspokojenie, najmä pokiaľ je to už v súčasnosti praxou. Rozumieme snahe zákonodarcu zabezpečiť čo najrýchlejšie skončenie konkurzu na FO, ale myslíme si, že by mala byť ponechaná povinnosť podania vylučovacej žaloby. Takouto úpravou by mohlo dochádzať k vylučovaniu majetku, ktorý naozaj súpisu podlieha. Správca naozaj nezapíše hocijaký majetok. Napokon zodpovedá za škodu, ktorú svojou činnosťou spôsobí.