LP/2016/691 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 43. – Čl. I bod 11. - § 171o
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme jednoznačnejšie zadefinovať pojem „zaťažený majetok“ a tiež pojem „ťarchy“.
Máme za to, že je potrebné presne špecifikovať, ktoré práva (vecné bremeno, nájom zapísaný na LV...) možno zahrnúť pod pojem ťarchy. Tiež je potrebné špecifikovať, či pre splnenie definičných znakov zaťaženého majetku postačuje, že ide o majetok na ktorom spočíva zabezpečovacie právo.